Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДЛАГАЩА УСЛУГИ ЗА ДЕЦА В РИСК В ОБЩИНА ЛОВЕЧ"

ÐРÐÐÐТ âÐСÐÐУРЯÐÐÐÐ ÐÐ ÐФÐÐТÐÐÐРСÐЦÐÐÐÐÐ ÐÐФРÐСТРУÐТУРÐ, ÐРÐÐÐÐÐÐЩРУСÐУÐÐ ÐÐ ÐÐЦРРРÐСРРÐÐЩÐÐÐ ÐÐÐÐЧ"

ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007-2013

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Операция 1.1: „Социална инфраструктура”

Продължителност на проекта: 16.02.2012 - 16.02.2014

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 2 336 589 лева

БФП: 2 272 022 лева

СЪФИНАНСИРАНЕ: 64 567 лева

 

Обща цел на проекта:

Да се подпомогне  развитието на устойчиви, свързани, достъпни градски центрове, които да бъдат привлекателни за жителите, посетителите, инвеститорите и работещи в тях и да се превърнат в двигател за повишаване конкурентоспособността и качеството на живот. Проектът е в съответствие с Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата” и План за действие 2010 – 2013.

 

Дейности по проекта:

Дейност 1: Сформиране на работен екип и управление на проекта

Дейност 2: Кампания за публичност

Дейност 3: Процедура за избор на консултант за подготовка на тръжна документация

Дейност 4: Подготовка и съгласуване на документация за провеждане на тръжни процедури

Дейност 5: Провеждане на тръжни процедури - СМР, надзор, доставка на оборудване и услуги

Дейност 6: Извършване на СМР и надзор

Дейност 7: Доставка на оборудване

Дейност 8: Въвеждане в експлоатация

Дейност 9: Изготвяне на одитен доклад

Дейност 10: Дейности по финансова и техническа отчетност

 

Постигнати резултати:

В рамките на проекта са построени 3 обекта «Центрове за настаняване от семеен тип»  и 1 брой «Защитено жилище»

  • «Център за настаняване от семеен тип» за деца в гр. Ловеч, жк. „Младост” с капацитет 12+2 деца. Сградата е едноетажна. Проектът отговаря на изискванията за достъпност на средата.
  • Два Центъра за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в гр. Ловеч, жк. ”Здравец” и капацитет на центровете - 2х12 +2 деца. Сградите  са  сходни и са проектирани на  два  етажа без сутерен РЗП 712,75 кв.м. за всеки обект.
  • „Защитено жилище” за младежи в риск на ул. «П. Р. Славейков» в гр. Ловеч

Предоставяната слуга помага на  младежите с увреждания да получат необходимата подкрепа в периода на преход към самостоятелен живот, социална интеграция, професионална реализация, намиране на подходяща работа, умения за изграждане на значими връзки и подготовка за семеен живот.

 

Екип за управление на проекта:

Мая Василева - Ръководител

Катя Колева - Технически сътрудник

Инж. Пламен Сейзински - Координатор

Наталия Нешева – Счетоводител

 

 

Проект „Осигуряване на ефективна социална инфраструктура, предлагаща услуги за деца в риск в община Ловеч” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия