Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОЕКТ „ПАРТНЬОРСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО И ПОВИШАВАНЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВЕЧ, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И БИЗНЕСА“

ÐРÐÐÐТ âÐÐРТÐЬÐРСТÐРРУÐРÐÐÐÐÐÐÐТРРÐÐÐÐШÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐÐСТÐÐÐТРÐÐÐÐУ ÐÐЩÐÐСÐÐ ÐÐÐÐÐÐСТРÐЦÐЯ ÐÐÐÐЧ, ÐРÐÐÐÐÐСÐÐТРÐÐЩÐСТÐÐ Ð ÐÐÐÐÐСÐâ

Проект с наименование „Партньорство в управлението и повишаване на взаимодействието между общинска администрация Ловеч, гражданското общество и бизнеса“ е финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ с Административен договор № BG05SFOP001-2.009-163-С01/22.01.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Проектът е партньорски и се изпълнява съвместно от Сдружение „Дунавски център за обучение и развитие“ (Бенефициент) и община Ловеч (партньор).

 

1.1. Цели на проекта:

Обща цел:  Създаване на условия за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики в община Ловеч

 

Специфичните цели:

§  СЦ 1. Създаване на механизми и прилагане на практики за партньорско управление и повишаване взаимодействието между администрацията, гражданите и бизнеса в община Ловеч

§  СЦ 2. Нарастване активността НПО и други заинтересовани страни при формулирането, изпълнението и мониторинга на политики в община Ловеч

§  СЦ 3. Дефиниране на препоръки към общинска администрация Ловеч за подобряване процесите по предоставяне на услуги, усъвършенстване на регулаторна среда, съблюдаване на етичните норми, открито и отговорно управление и подобряване средата за гражданско участие в управленския процес.

 

1.2.  Очаквани резултати:

Най-общо очакваните резултати се свеждат до създаване на среда за повишаване взаимодействието между администрацията и гражданите и бизнеса и съответно активизиране участието на неправителствените организации при формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и до подобряване на регулаторната среда. Всичко това допринася за по-открито и отговорно управление в община Ловеч, което в дългосрочен аспект ще  доведе  до подобряване на социално-икономическата среда в общината

 

1.3. Дейности по проекта:

 • Дейност 1: Проучване и изследване на възможностите за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на публични политики и анализ
 • Дейност 2: Проучване на добри практики и иновативни решения, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и анализ
 • Дейност 3: Разработване на Методика за гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики на местно ниво
 • Дейност 4: Изготвяне на оценка и препоръки, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики на местно ниво и изработване на управленски решения
 • Дейност 5: Създаване на механизъм за граждански мониторинг и контрол върху действията на администрацията
 • Дейност 6: Дефиниране на механизми и предложения за подобряване на средата за гражданско участие в местното управление
 • Дейност 7: Въвеждане на добри практики и иновативни решения за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики
 • Дейност 8: Информационна кампания за осведомяване за възможностите и насърчаване участието на гражданското общество в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на публични политики
 • Дейност 9: Организиране и провеждане на кръгла маса за перспективите пред гражданското общество като активен партньор в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на политики

 

1.4. Целеви групи

Целевите групи проекта са следните:

 • Общинска администрация Ловеч и нейните служители;
 • НПО, работещи на територията на община Ловеч;
 • Бизнес организации, локализирани в община Ловеч;
 • Обществеността в община Ловеч.

 

1.5. Период на изпълнение:

22.01.2019 – 22.01.2021

 

1.6. Бюджет

Обща стойност:

89 639.74 лева, от които

76 193.78 лева европейско и

13 445.96 лева национално съфинансиране

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч