Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ“

 

Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”

 

Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

Договор № BG05M9OP001-2.040-0012-C01 от 17.05.2019 г.

Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”

Бенефициент: Община Ловеч

Обща стойност на компонент 2: 375 326,24 лева, от които 319 027,30 лева - Европейско финансиране и 56 298.94 лева - Национално съфинансиране.

Продължителност на проекта:  от 01.06.2019 г. - 01.12.2020 г.

 

Основна цел на Компонент 2:

Проектът е в съответствие с целите на предоставяната Безвъзмездна финансова помощ по процедурата и очакваните резултати. Изграждането на мрежа от услуги в домашна среда има за цел да окаже положително въздействие върху подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, живеещи на територията на Община Ловеч. Силно изразена е необходимостта от предоставяне на почасови грижи и мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домовете на възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания. Броят на разпределените за Общината потребители е 146, а броят на желаещите тази услуга потенциални потребители е почти двойно по-голям, което гарантира цялостното изпълнението на проекта и доказва необходимостта от предоставяне на услугата.

Проектът ще допринесе за постигане общата цел на процедурата, чрез постигане на специфична цел, а именно да се изгради модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

Така се гарантира осигуряване на достъп до дългосрочна здравно-социална грижа, според специфичните потребности на човека, на основата на индивидуална оценка на потребностите.

 

Очаквани резултати по Компонент 2:

С реализирането на проекта ще се осигури предоставянето на качествена интегрирана здравно-социална услуга за възрастни хора и лица с увреждания, с което ще се постигне прилагането на интегриран подход при грижата за възрастните хора в невъзможност за самообслужване и лицата с увреждания, с ясен социален ефект и въздействие.

По проекта се предоставят 2 типа почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги:

- Здравни услуги - помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, измерване на кръвна захар, помощ при извършване на рехабилитационни и др. услуги, съгласно нуждите на лицата от целевата група, които е допустимо да се предоставят извън медицинско заведение;

- Социални услуги – придружаване до различни институции, административни услуги и плащания, пазаруване, помощ в домакинството, задоволяване на потребности от интегрирани услуги.

До 01.12.2020 г. в община Ловеч са осигурени почасови мобилни здравно-социални услуги по домовете за 213 лица с увреждания и възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване. Всяко лице от целевата група по проекта получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден. Ангажирани с предоставянето на услугите са 6 медицински специалиста, 24 социални асистента, 1 диспечер и 1 шофьор, обезпечаващ мобилната работа. Териториалния обхват на услугите включва гр. Ловеч и 10 малки населени места: с. Пресяка, с. Казачево, с. Лешница, с. Дойренци, с. Йоглав, с. Радювене, с. Скобелево, с Горно Павликени, с. Малиново и с. Лисец. За ползваните услуги потребителите не заплащат такса.

 

Екип за управление на проекта:

Цветанка Маринова - Ръководител проект

Ирена Маринова – Счетоводител

Миглена Тасева – Технически секретар

 

 

 


Проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Ловеч“ - BG05M9OP001-2.040-0012