Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ“

 

Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”

 

Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

Договор № BG05M9OP001-2.040-0012-C01 от 17.05.2019 г.

Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”

Бенефициент: Община Ловеч

Обща стойност на компонент 3: 386 805.00 лева, от които 328 784.25 лева - Европейско финансиране и 58 020.75 лева - Национално съфинансиране.

Продължителност на Компонент 3: 16.03.2020 г. - 31.12.2020 г.

 

Основна цел на Компонент 3:

Чрез изпълнение на дейностите по проекта ще се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация на територията на цялата страна, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

 

Очаквани резултати по Компонент 3: 

Предоставени услуги в домашна среда за 241 лица от уязвими групи, във връзка със спазване на мерки срещу пандемията от COVID 19.    

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19 се наложи на територията на община Ловеч мобилизиране на допълнителни ресурси за превенция и осигуряване достъпа до услуги на уязвими лица, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19, както и за лица в карантинен период.

Дейността е насочена към възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, както и към хора с увреждания и техните семейства, възрастни в риск, като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението от превенция разпространението на COVID-19.

За предоставянето на услугите са наети на 51 служители в т.ч.:

- 1 (един) диспечер на 4 часов работен ден;

- 1 (един) шофьор на 8 часов работен ден;

- 49 (четиридесет и девет) домашни патронажни помощници. 

Услугите за лицата по домовете включват доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

През 2020 година домашните патронажни помощници в община Ловеч са  предоставили услуги по домовете на 283 лица от уязвими групи. Основната цел на проекта, който се изпълнява по процедура „Патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания“ е изграждане на мрежа от услуги в домашна среда, която да окаже положително въздействие върху подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, живеещи на територията на община Ловеч.

 

Екип за управление на проекта:

Цветанка Маринова - Ръководител проект

Ирена Маринова – Счетоводител

Поля Цанкова – Технически секретар

 

 


Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Ловеч“ - BG05M9OP001-2.040-0012