Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Проект „Подкрепа за достоен живот”

ÐÑÐ¾ÐµÐºÑ âÐодкÑепа за доÑÑоен живоÑâ

ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013

Схема за предоставяне на БФП BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи”

Продължителност на проекта: 08.11. 2010 – 31.01.2015
 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 956 517 лева

БФП: 956 517 лева

 

Обща цел на проекта: 

При реализацията на проекта се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент”. Чрез предоставяне на социалната услуга „Личен асистент” се създават възможности лицата с трайни увреждания да участват активно в планирането на ежедневието си. 

 

Специфични цели на проекта:  
В Проекта, при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и други, се включват лица с трайни увреждания, с невъзможност за самообслужване, нуждаещи се от постоянна грижа, включително и деца с трайни увреждания. 

Основни дейности по проекта: 

Дейност 1: Организация и управление на проекта

Дейност 2: Създаване на Банка с лични асистенти от всяка община – партньор по проекта

Дейност 3: Кандидатстване, оценка и класиране на кандидати за използване на услугата „Личен асистент”

Дейност 4: Предоставяне на социалната услуга и управление на риска за потребителите и личните асистенти в процеса на ползване на услугата

Дейност 5: Информиране и публичност

 

Постигнати резултати от проекта:  

В рамките на проекта са обхванати 142 лица с увреждания, 18 от които деца. На потребителите са предоставени почасови социални услуги в домашна среда. Осигурена е трудова заетост на над 90 безработни лица. При реализацията на проекта се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент”. Чрез предоставяне на социалната услуга „Личен асистент” са създадени възможности лицата с трайни увреждания да участват активно в планирането на ежедневието си и да се подкрепят техните семействата. 

 

Екип за управление на проекта:

Весела Цанкова - Администратор

Боряна Ботева - Счетоводител

 

 

 

Проект „Подкрепа за достоен живот”е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч