Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТКА НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГР. ЛОВЕЧ”

ÐРÐÐÐТ âÐÐÐÐРÐÐÐ ÐРРÐÐРÐÐÐТÐÐ ÐÐ ÐÐТÐÐРÐРÐÐ ÐÐÐÐ ÐÐ ÐРÐÐСÐÐ ÐЪÐСТÐÐÐÐЯÐÐÐРРРÐÐÐÐТÐÐ ÐÐ ÐР. ÐÐÐÐЧâ

ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007-2013

Схема за БФП BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

операция 1.4 „Подобряване на физическата градска среда и превенция на риска“

Продължителност на проекта: 26.06.2011 – 23.12.2013

 

ОБЩА СТОЙНОСТ  НА ПРОЕКТА:  471 089  лева

БФП: 426 478 лева

СЪФИНАНСИРАНЕ: 44 611 лева

 

Обща цел на проекта:

Общата цел на проекта е разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) насочен към постигане на устойчиво и трайно преодоляване на икономическите, природни, екологични и социални проблеми на територията на град Ловеч, изграждане на визия за развитие на Ловеч и постигане на устойчивост на развитието, така че да се гарантират перспективите на бъдещите поколения.

 

Дейности по проекта:

Дейност 1: Сформиране и работа на екипа
Дейност 2: Визуализация и публичност
Дейност 3: Провеждане на тръжни процедури за избор на консултантски компании
Дейност 4: Разработка на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Ловеч
Дейност 5: Одит на проекта
Дейност 6: Изготвяне на технически и финансови отчети

 

Постигнати резултати:

  • Определени са 3 зони за въздействие
  • Изготвен целеви и проблемен анализ на територията и резюме към доклада
  • Дефинирана е Визия за развитието на гр. Ловеч до 2020
  • Изработени са Стратегия и цели на ИПГВР
  • Изработена е Програма за управление на реализацията на плана, като цяло и по зони за въздействие
  • Изработена е матрица-бюджет, включваща проекти за реализация в трите зони за въздействие
  • Изработени са 6 проекта за изменение на ПУП – ПРЗ за общински имоти в зоните за въздействие

 

Зона с преобладаващ социален характер включва в обхвата си ЖК „Младост”, ЖП гарата, Автогарата, болничния комплекс и жилищна зона заключена между ЖК „Младост“, Болницата и ул. „Др. Съйко Съев”, ул. „Княз Имеритински”, ул. „Цачо Шишков” и ул. „Иван Урумов”.

 

Зоната с потенциал за икономическо развитие включва в обхвата си части от Източна и Северна промишлени зони, ограничаващи се от: на юг от гробищен парк „Стратеш”, Професионална Гимназия по кожарство, облекло и химични технологии “Марийка и Маринчо Караконови”, ул. „Велико Търново”, ЖК „Здравец” и територии по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ; на запад, север и изток -  зелени площи, ниви и земеделски земи.

 

Зоната на публични функции с висока обществена значимост включва в обхвата си Централна градска част, заключена между улиците: „Тодор Каблешков”, „Търговска”, „Г. С. Раковски”, „Осъмска”, „Димитър Пъшков”, „Ген. Скобелев”, „инж. И. Иванчев” и „Княз Имеритински”; парк „Стратеш” (включително Зоопарк и гробищен парк), АИР „Вароша”, предвидени в кв. „Дръстене” спортни терени (между река Осъм и ул. „В. Левски”), Средновековна крепост „Хисаря” и парк „Баш Бунар”.

 

Екип за управление на проекта:

Инж. Пенка Николова - Ръководител

Мариета Бахова - Координатор

 

 

Проект „Подкрепа за разработка на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Ловеч се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия