Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ”

ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007-2013

Схема за БФП BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции“

Операция 3.1 „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”

Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма“

Продължителност на проекта: 03.08.2012 - 12.06.2015

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 4 070 283 лева

БФП: 3 574 357 лева

СЪФИНАНСИРАНЕ: 495 926 лева

 

Общата цел на проекта:

 Основната цел на проекта е насочена към развитие на интегрирани и специфични туристически продукти на базата на търсени атракции, които да спомогнат за валоризиране на предлагането и разнообразяване на традиционния масов туризъм.

 

Постигнати резултати:

Проектът за туристическите атракции обхваща обекти „Реставрация, консервация и социализация на Стара градска баня „Дели Хамам”, „Туристическа атракция за средновековна крепост „Хисаря”, „Ремонт на пътна отсечка „Мадара“. С реализирането му се подобри и модернизира туристическата инфраструктура в Ловеч с цел популяризиране на региона, като туристическа дестинация. Старата градска баня «Дели Хамам», построена през XVII век, се превърна във «Виртуален воден музей». Възстановена е в оригинален вид древна система за отопление на водата - «хипокауст», а благодарение на интерпретативните програми и мултимедийни ефекти посетителите наблюдават и научават много интересни «водни» събития и факти. С реализацията на проекта е доставено и монтирано е оборудване и обзавеждане – тонколони, видео проектори, усилватели и др. на горепосочените обекти. Доставен е воден екран видеоапаратура и плазмени екрани, компютърен пулт и разработени интерпретативни програми за „Дели Хамам“ и крепост „Хисаря“. Ловешката средновековна крепост „Хисаря“, чрез сценично осветление, озвучаване и доставеното оборудване създава атрактивно място за провеждане на концерти, спектакли, събития с национален и международен характер и с участието на много хора. Създаденият атракционен кът в крепостта, както и възможността за допълнителни ефекти вътре в нея и на скалния венец “Стратеш“, допринасят за обогатяване на туристическата атрактивност на град Ловеч. Свързващ елемент между тези туристически обекти е доставеното по проекта атракционно туристическо влакче.

 

Екип за управление на проекта:

Инж. Тотка Симеонова - Ръководител

Поля Стойкова - Счетоводител

Десислава Йорданова - Технически сътрудник

Димитринка Дренска - Експерт „Туризъм и култура“

Димитър Димитров - Координатор

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч