Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОЕКТ „ПОДОБРЕНИЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА НА ГР. ЛОВЕЧ”

ÐРÐÐÐТ âÐÐÐÐÐРÐÐÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐСÐÐÐÐÐТÐÐÐÐТРРÐÐÐÐÐÐÐÐЦÐÐÐÐРСÐСТÐÐÐ ÐÐ ÐР. ÐÐÐÐЧâ

ОП „ОКОЛНА СРЕДА“ 2007-2013

Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни и питейни води“

Процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв. ж.“

Бенефициент: Община Ловеч

Асоцииран партньор:  “Водоснабдяване и канализация” АД, гр. Ловеч

Продължителност на проекта: 42 месеца - 29.05.2012 - 30.11.2015    

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 5 629 296 лева

БФП: 5 229 259 лева

СЪФИНАНСИРАНЕ: 400 037 лева

 

 Обща цел на проекта:

Общата цел на проекта е подобряване на съществуващата система за управление на питейните и отпадъчни води на територията на град Ловеч, посредством повишаване на качеството на услугите във ВиК сектора на съответната територия и ограничаване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води, в съответствие с приоритетите и целите на Европейския съюз и в контекста на Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда“ 2007-2013.

 

Дейности по проекта:

Дейност 1: Проучване и проектиране

Дейност 2: Строително-монтажни работи

Дейност 3: Доставка на машини и съоръжения

Дейност 4: Техническа помощ за организация и управление на проекта

Поддейност 4.1: Управление на проекта

Поддейност 4.2: Публичност

Дейност 5: Одит

Дейност 6: Надзор по време на строителство

Поддейност 6.1.: Строителен надзор

Поддейност 6.2.: Авторски надзор

 

Постигнати резултати:

Изградена е водопроводна мрежа в рамките на проекта с дължина 5 958 м. Новоизградени/рехабилитирани са сградни водопроводни отклонения - 246 бр. Изградена е канализационна мрежа с дължина - 6 300 м. Новоизградени са сградни канализационни отклонения - 429 бр. и дюкер от дъждопреливник № 1 в кв. "Вароша" под река Осъм, включващ се в колектор по ул. "Осъмска" в гр. Ловеч. По проекта е изградено и съоръжение за третиране на фосфорната замърсеност на отпадъчните води в ПСОВ.

 

Екип за управление на проекта:

инж. Даниела Иванова - Ръководител ЗИП

инж. Ивелин Илиев - Координатор на ЗИП

Галина Иванова - Служител - финансист

Станислава Стайкова - Давидова - Юрист

Христо Тотев - Служител по нередности

Камелия Вълчанова - Служител, отговарящ за съхранението на документацията по проекта

инж. Боряна Василева и инж.Николай Стоянов - Служител, отговарящ за мониторинга по проекта

инж. Иглика Игнатова - Служител на асоциирания партньор „ВиК“ АД, гр. Ловеч

 

 

Проект „Подобрение на водоснабдителната и канализационната система на гр. Ловеч” се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие/Кохезионния фонд.
Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч