Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА И ЖИЗНЕНА ГРАДСКА СРЕДА В ОБЩИНА ЛОВЕЧ”, Договор № BG161РО001/1.4-02/2008

ÐРÐÐÐТ âÐÐÐÐÐРЯÐÐÐÐ ÐРФÐÐÐЧÐСÐÐТРРÐÐÐÐÐÐÐ ÐРÐÐСÐРСРÐÐÐ Ð ÐÐЩÐÐÐ ÐÐÐÐЧâ, ÐÐ¾Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ â BG161РÐ001/1.4-02/2008

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.4-02/2008: „Подкрепа за подобряване на градската среда”. Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”. Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”.

Обща цел на проекта:

 • Подпомагане развитието на устойчиви, свързани, достъпни градски центрове, които да бъдат привлекателни за жителите, посетителите, инвеститорите, приходящите работещи в тях и тяхното превръщане в двигател за конкурентоспособността на регионите.

Конкретни цели на проекта:

 • Подобрени физически и жизнени условия на градска среда в Община Ловеч;
 • Създаване на условия за интегриране на групи в неравностойно положение, чрез подобряване достъпа до административни и социални услуги;
 • Повишена безопасност и сигурност на градската среда.

Продължителност на проекта:

Продължителността на проекта е 20 месеца: от 21 октомври 2009г. до 21 юни 2011г.

Обща стойност на проекта: 9 326 479, 04 лв.

Ръководител проект:  Инж. Иван Иванов

 

Обекти на интервенция:

 • Бул. “България” и бул. “Мизия”;
 • Светофарни уредби – ремонт на 4 съществуващи и изграждане на 3 нови;
 • 3 подлеза – завод “Балкан”, ТМЕТ и МБАЛ “Проф.д-р П.Стоянов”;
 • Паркинг пред МБАЛ “Проф.д-р П.Стоянов”;
 • Парк “Башбунар”;
 • Изграждане на зелена система в централна градска част, бул. “България” и бул.“Мизия”.

 

Дейности по проекта:

Дейност 1: Сформиране на екип и управление на проекта;

Дейност 2:  Реализация на мерки за осигуряване на публичност:

 • Встъпителна пресконференция;
 • Издаване и разпространение на информационна  листовка;
 • Изработване на табели и билбордове за осигуряване публичност на проекта;
 • Заключителна пресконференция.

Дейност 3: Избор на консултант за подготовка на документация за провеждане на тръжни процедури;

Дейност 4: Подготовка на тръжна документация за избор на изпълнител на строително-монтажни дейности и за строителен надзор;

Дейност 5: Провеждане на тръжни процедури за избор на строителна фирма/и и строителен надзор и одит на проекта;

Дейност 6: Изпълнение на строително-монтажните дейности, които включват:

Дейност 7: Въвеждане на обекта в експлоатация;

Дейност 8: Одит на проекта;

Дейност 9: Изготвяне на финален технически и финансов отчет по проекта и предаване на отчетите.

 

Изпълнението на проекта доведе до:

Рехабилитирана улична мрежа в гр.Ловеч, в т.ч.:

 • Обща дължина на всички улици – 3.6 км
 • Подлези – 3 броя
 • Тротоари и пешеходни алеи – 8 675 м2
 • Поставени стандартни пътни знаци – 258 броя;
 • Монтирани рефректиращи пътни знаци – 171 м2
 • Паркинг – 1 брой (1 210 м2)
 • Достъп за хора с увреждания – за 3 бр. подлези и 29 бр. кръстовища

Подобрена паркова среда “Башбунар”:

 • Изградени кътове за отдих – 30 броя
 • Изградени детски площадки – 6 броя
 • Изградени алпинеуми – 1 брой
 • Отремонтирани алеи и пътеки – 1 760 м2
 • Възстановени чешми, фонтани – 2 броя
 • Парково осветление – 42 бр.осветителни тела

Обновена зелена система:

 • Обща площ на обновена зелена система – 21 дка
 • Изградена нова плочопътека – 27 л.м.
 • Полагане на нови градински бордюри – 160 бр.
 • Обособени нови места за отдих – 8 бр.
 • Засадена растителност, в т.ч. Храсти – 9250 бр. и дървета – 256 бр.

 

 
Проект „Подобрение на физическата и жизнена градска среда в Община Ловеч” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия