Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОЕКТ "ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ"

ÐРÐÐÐТ "ÐÐÐÐШÐÐÐÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐÐФÐÐÐЦÐЯТРÐРСÐУÐÐТÐÐÐТРРÐÐЩÐÐÐ ÐÐÐÐЧ"

ОП „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” 2007-2013

Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси“

Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”

Бюджетна линия: BG051PO002/12/2.2-07

Период на изпълнение на проекта: 29.05.2013  - 29.05.2014

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 61 291 лева

БФП: 59 894 лева

СЪФИНАНСИРАНЕ: 1 397 лева

 

Основна цел на проекта: 

Повишаване капацитета на служителите в Общинска администрация - Ловеч.

 

Дейности по проекта:

Дейност 1: Управление на проекта. Организация на дейността на екипа. Процедури по ЗОП. Наблюдение и контрол на проектните дейности и действия за превенция на рисковете за изпълнение на проекта. Отчети.

Дейност 2: Обучения от Каталога на  ИПА за 2013 г.

Дейност 3: Обучение по ГИС (Географски информационни системи)

Дейност 4: Дейности за информация и публичност

 

Постигнати резултати:

Организирани и проведени са следните обучения: курс на тема ПР-19/2013 г. „Форми на сътрудничество между администрацията, граждански и бизнес организации“, семинар на тема ИТО-1/2013 г. „Е-правителство: успешни практики и предпоставки за развитие“, семинар на тема ИТО-1/2013 г. „Е-правителство: успешни практики и предпоставки за развитие“, семинар на тема ПР-18/2013 г. „Практически умения за деклариране и управление на конфликта на интереси“, курс на тема СФ-13/2013 г. „Въведение в програмно - целево управление за общини“, семинар на тема ПР-28/2013 г. „Методи и техники за прозрачна администрация“. Обучени са 50 служители в Общинска администрация - Ловеч.

 

Екип за управление на проекта:

Румен Петров Ралчев - Ръководител

Събина Петьова Миленска-Иванова - Координатор

Наталия Тодорова Ангелова - Счетоводител

 

 

Проект  "Повишаване на квалификацията на служителите в Община Ловеч"се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч