Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОЕКТ „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК” В ПОДКРЕПА НА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ”

ÐРÐÐÐТ âÐРÐÐÐСТÐÐЯÐÐ ÐÐ ÐÐТÐРÐÐТÐÐÐРСÐЦÐÐÐÐРУСÐУÐÐ âСÐЦÐÐÐÐÐ ÐСÐСТÐÐТâ Ð âÐÐÐÐШÐÐ ÐÐÐÐЩÐÐÐâ Ð ÐÐÐÐРÐÐÐ ÐÐ ÐЪÐРÐСТÐРРХÐРРС УÐРÐÐÐÐÐÐЯâ

ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2007-2013

Схема за предоставяне на БФП „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” - фаза 2 BG051PO001-5.2.04-0092-C0001

Приоритетна ос 5 “Социално включване и насърчаване на социалната икономика”

Област на интервенция: 5.2. Социални услуги за превенция на социално изключване и преодоляване на неговите последици

Продължителност на проекта: 01.10.2009 - 30.09.2010

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 80 745 лева

БФП: 80 745 лева

 

Обща цел на проекта: 

Чрез изпълнението на проекта се цели да се разшири обемът, многообразието и целенасочеността на социалните услуги предоставяни в общността и създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване, включително и чрез упражняване правото на труд и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи. Проектът цели подобряване качеството на живот на хората с увреждания и възрастни самотноживеещи със затруднения в самообслужването, поради здравословни проблеми, както и на членовете на техните семействата.  

 

Дейности по проекта: 

Предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник”- насочена към оказване подкрепа на потребителите в домашна обстановка, относно задоволяване потребности за поддържане на добро физическо и психоемоционално състояние и хигиена на дома.

Предоставяне на социалната услуга „Социален асистент”- насочена към оказване на подкрепа в процесите на социална интеграция и реинтеграция на лица, които поради различни причини са останали изолирани в дома си.  

 

Целева група:  

Целевата група включва лица с различна степен на увреждане, включително и деца и самотно живеещи възрастни хора, които имат затруднения в самообслужването и поддържането на социални контакти поради някакъв здравословен проблем. Акцент се поставя върху крайни потребители в селата, на децата и младежите с увреждания, които се отглеждат в дома и поради това се ограничава възможността за трудова заетост и социални контакти и на членове от техните семейства.  

Назначени са 10 социални асистента и 10 домашни помощника, които обслужват 34 потребителя и 28 потребителя на „социален асистент”-  16 от които деца.

 

Постигнати резултати: 

С реализацията на проекта са разкрити 20 работни места за домашни помощници и социални асистенти. Оказана е подкрепа на минимум 40 крайни потребителя и са изготвени индивидуални планове за действие на минимум 40 крайни потребители. С реализацията на Проекта се създадоха предпоставки за промяна в навиците на хората с увреждания и създаване на условия за пораждане на самоинициатива у крайните потребители и членовете на техните семейства да търсят и използват предлаганите социални услуги на територията на Община Ловеч. Повиши се изискването за качествени социални услуги от потребителите в резултат на създадена конкурентна среда при предлагане на социални услуги чрез провеждането на кампанията за информиране на обществеността за Програмата, Донора, Проекта- целите, дейностите, очакваните и постигнатите резултати. Потребителите на социалните услуги и членовете на техните семейства търсят и използват социалната услуга “Център за социална рехабилитация и интеграция” за възрастни и хора с увреждания, както и останалите социални услуги предлагани в Община Ловеч, по вече изграден навик.    

 

Екип за управление на  проекта:

Мая Василева – Ръководител

Весела Цанкова – Координатор

Боряна Ботева – Счетоводител

 
Проект "Предоставяне на алтернативни социални услуги "Социален асистент" и "Домашен помощник" в подкрепа на възрастни хора с увреждания" е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч