Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

ПРОЕКТ “ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ И БОРБА С ЕРОЗИЯТА ЧРЕЗ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОРИТОТО НА р. ОСЪМ В ГРАД ЛОВЕЧ”

ÐРÐÐÐТ âÐРÐÐÐТÐРÐТЯÐÐÐÐ ÐРРÐСÐÐ ÐТ ÐÐÐÐÐÐÐÐÐЯ Ð ÐÐРÐРС ÐРÐÐÐЯТРЧРÐРРÐÐÐÐСТРУÐЦÐЯ ÐÐ ÐÐРÐТÐТРÐÐ Ñ. ÐСЪРРÐРÐÐ ÐÐÐÐЧâ

ОП „ РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007-2013

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”

Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”

Схема за предоставяне на БФП BG161РО001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градски агломерации”

Продължителност на проекта: 03.06.2011 - 03.06.2013

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 746 719  лева
БФП: 704 648 лева

СЪФИНАНСИРАНЕ:  42 071 лева

 

Обща цел на проекта:

Общата цел на проекта е да се осигури безопасна среда, оптимални екологични условия, повишено качество на живот и подобрена физическа среда в градския ареал на Община Ловеч, като част от целенасочената стратегия за социално и екологично възстановяване.

 

Дейности по проекта:

Дейност 1: Сформиране на екип и управление на проекта

Дейност 2: Публичност и визуализация

Дейност 3: Избор на консултант за подготовка на документация за провеждане на тръжни процедури

Дейност 4: Подготовка на тръжна документация за избор на изпълнител/и

Дейност 5: Провеждане на тръжни процедури

Дейност 6: Изпълнение на строително-монтажните дейности и строителен надзор

Дейност 7: Въвеждане на обекта в експлоатация

Дейност 8: Одит на проекта

Дейност 9: Изготвяне на финален технически и финансов отчет по проекта и предаването на отчетите

 

Постигнати резултати:

  • Изградена е нова подпорна стена с дължина 302 м.;
  • Почистено речно корито и изкопана баластра – 11749 м3;
  • Предотвратена е заплаха за живота и имуществото на жителите на кв. "Вароша" и кв. "Дръстене", гр. Ловеч;
  • Подобрена е градска среда и изградена модерна техническа инфраструктура;
  • Намалено е влияние на ерозионните процеси на речното корито на р. Осъм, преминаваща през територията на Община Ловеч;
  • Подобрени са физическите и жизнени условия в градската среда, повишена е безопасността и са осигурени отлични екологични условия в градския ареал.

 

Екип за управление на проекта:

Георги Братоев - Ръководител

Диана Вълкова - Счетоводител

инж. Марин Симеонов - Координатор

 

 

Проект „Предотвратяване на риска от наводнения и борба с ерозията чрез реконструкция на коритото на р. Осъм в гр. Ловеч” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161 PO 001/1.4-06/2010/013 от 03.06.2011 г.
Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия