Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОЕКТ „ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ“

ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007-2013

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Операция 1.1 „Социална инфраструктура“

Схема за БФП BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации“

Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-09/2010

Продължителност на проекта: 28.03.2012 – 28.03.2014

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 4 043 538 лева

БФП: 3 222 586 лева

СЪФИНАНСИРАНЕ: 820 952 лева

 

Общата цел на проекта:

Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, съвместима с бъдещите изискванията и нуждите на населението в градските центрове и техните прилежащи територии.

 

ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, ГР. ЛОВЕЧ - Изпълнени строително-ремонтни работи:

 • Топлоизолация на 2 616 м2 стени по фасадата;
 • Подменена дограма;
 • Цялостна реконструкция на покривните пространства
 • Цялостна реконструкция на отводнителните системи
 • Поставена топлоизолация
 • Саниран  физкултурен салон
 • Окачени тавани с топлоизолация;
 • Частична подмяна на ел.система
 • Реконструкция на ВиК системи
 • Осигурена достъпна среда и изпълнени мерки за пожарна безопасност

 

ОУ „ПРОФ. ДИМИТЪР ДИМОВ”, ГР. ЛОВЕЧ – Изпълнени строително-ремонтни работи:

 • Цялостна реконструкция на покривните пространства
 • Поставена топлоизолация
 • Поставени окачени тавани
 • Частична подмяна на фасадна дограма
 • Частична подмяна ел.система
 • Смянена отоплителна инсталация и подменени радиатори
 • Монтиран нов чугунен котел с атмосферна горелка на природен газ
 • Цялостна реконструкция на ОВК системи
 • Осигурена достъпна среда, частична подмяна на ВиК и изпълнени мерки за пожарна безопасност

 

ОУ „ХРИСТО НИКИФОРОВ”, ГР. ЛОВЕЧ - Изпълнени строително-ремонтни работи:

 • Топлоизолация на стени и измазване
 • Подменена дограма и реконструиран покрив
 • Реконструирана отоплителна система
 • Подменени осветителни тела с енергоспестяващи
 • Осигурена достъпна среда и изпълнени мерки за пожарна безопасност

                                                        

ЦДГ „РАДОСТ”, ГР. ЛОВЕЧ - Изпълнени строително-ремонтни работи:

 • Топлоизолация на стени и измазване
 • Подменена дограма
 • Топлоизолиран покрив
 • Реконструирана отоплителна система
 • Монтирани ВЕИ
 • Подменени осветителни тела с  енергоспестяващи
 • Ремонтирана електрическата инсталация и гръмоотводната и мълниезащитна инсталация
 • Ремонтирана ОВК инсталацията и отоплителна инсталация; монтирани нови отоплителни тела
 • Реконструкция на ВиК системи
 • Мерки за пожарна безопасност

 

Постигнати резултати:

С реализацията на проекта е осигурено използване на ВЕИ в общинските образователни институции. Подобрени са условията за учебна и учебно-възпитателна дейност на 1 892 деца и младежи от община Ловеч. Подобрени са условията на труд за 202 души педагогически и не-педагогически персонал в образователни институции. Създадени са благоприятни и безопасни условия за учебна дейност, занимания по интереси и провеждане на извънкласна и клубна дейност на територията на учебните заведения. Реализирани са икономии от въведени мерки за енергийна ефективност.

 

Екип за управление на проекта:

Борислав Иванов - Ръководител

Найден Вълчев - Координатор

Инж. Нели Манова - Строителен инженер

Корнелия Цанкова - Счетоводител

 

 

Проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на община Ловеч” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия