Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОЕКТ “РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА В ОБЩИНА ЛОВЕЧ”

ÐРÐÐÐТ âРÐÐÐÐТÐÐ ÐРСÐЦÐÐÐÐÐТРÐÐÐÐÐÐÐÐÐ Ð ÐÐЩÐÐÐ ÐÐÐÐЧâ

ОП “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013

Схема за предоставяне на БФП: BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ  В  ДОМА”

Продължителност на проекта: 01.02.2013 - 30.06.2014

Продължителност на дейността на социалното предприятие: 12 месеца

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 180 281 лева

БФП: 179 447 лева

СЪФИНАНСИРАНЕ: 807 лева

 

Място на изпълнение на дейностите:

гр. Ловеч и 34 населени места в община Ловеч

 

Обща цел на проекта:

Създаване на устойчив модел за предоставяне на социални услуги в домашна среда, за възрастни и лица с увреждания, които са в риск от изолация.

 

Дейности по проекта:

Дейност 1: Организация и управление на проекта, провеждане на процедури по Закон за обществените поръчки.

Дейност 2: Осигуряване на публичност и провеждане на информационна кампания.

Дейност 3: Обзавеждане и оборудване на „Звено за социални услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж.

Дейност 4: Набиране на заявления, извършване на оценка на потребностите, подбор на потребители и персонал за „Звеното за социални услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж - Ловеч и провеждане на въвеждащо обучение.

Дейност 5: Функциониране на „Звено за социални услуги в домашна среда“  към Домашен социален патронаж - Ловеч и предоставяне почасови социални услуги на лица с трайни увреждания /включително деца/ и на възрасти хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.

 

Постигнати резултати:

В рамките на проекта е обзаведено и оборудвано „Звено за социални услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж – Ловеч. Назначени са 30 безработни лица на длъжност: социален работник - 2 бр., социален асистент – 5 бр. и домашен санитар - 23 бр., които предоставяха три типа почасови слуги в домашна среда – за лична помощ, за комунално-битови дейности и в подкрепа на социалното включване на 110 лица с трайни увреждания, вкл. деца и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.   Видовете почасови услуги, техният обхват и времетраене се договаряха в съответствие с личните потребности и предпочитания на потребителите и въз основа на извършената индивидуална оценка на потребностите от почасови грижи, предоставяни в домашна среда.

С изпълнението на проекта в община Ловеч се създаде един устойчив модел за предоставяне на социални услуги в домашна среда за възрастни и лица с увреждания, които са в риск от социална изолация. Подкрепи се процеса на социална интеграция и реинтеграция на лица с увреждания и в риск от изолация поради невъзможност да се самообслужват. Проектът допринесе и за промяна на обществените нагласи по отношение предоставянето на социални услуги в домашна среда и извеждането на услугите от тесния кръг на семейството. Разкриха се нови работни места в сектора на социалната икономика и се създадоха предпоставки за преодоляване на бедността на безработни лица.

 

Екип за управление на проекта:

Валерия Баръмова - Ръководител

Весела Тутекова - Счетоводител

Цветанка Маринова - Координатор

 

 

 

Проект „Развитие на социалната икономика в община Ловеч” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч