Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И НОВИ ПРОСТРАНСТВЕНИ РЕШЕНИЯ НА ПЕШЕХОДНАТА ЗОНА В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЛОЩАД "ТОДОР КИРКОВ" КВ. "ВАРОША", ГР. ЛОВЕЧ“

 

ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И НОВИ ПРОСТРАНСТВЕНИ РЕШЕНИЯ НА ПЕШЕХОДНАТА ЗОНА В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЛОЩАД "ТОДОР КИРКОВ" КВ. "ВАРОША", ГР. ЛОВЕЧ

 

ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

№ BG16RFOP001-1.020 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ловеч“,

част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

ДОГОВОР № BG16RFOP001-1.020-0001-C02/ 21.11.2016 г.

Продължителност на проекта: 30 месеца (21.11.2016 г. - 31.07.2019 г.)

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 5 664 239, 95 лева

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 4 763 225, 81 лева

НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ: 840 569, 27 лева

СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ОБЩИНА ЛОВЕЧ: 60 444, 87 лева

 

Резултати:

  • Цялостно е подменена настилката на пешеходната част на ул. „Търговска“ (от Покрит мост до ул. „Ал. Стамболийски“), вкл. Градска градина и пл. „Екзарх Йосиф І“;
  • Изградени са 3 фонтана - на пл. „Екзарх Йосиф І”, пл. „Тодор Кирков“ и пред Драматичен театър-Ловеч;
  • Изградени са рампи за осигуряване на достъпна среда;
  • Оформена е нова алейна мрежа в Градската градина;
  • Ремонтирана е скулптурната композиция пред Съдебна палата-Ловеч;
  • Отворена е нова пешеходна ос от ул. „Цачо Шишков” през Градската градина към Катедралния храм;
  • Извършена е ревизия на озеленяването и градското обзавеждане;
  • Ремонтирано е пасажното пространство в комплекс „Космос”;
  • Въведено е ново енергоспестяващо осветление;
  • Ремонтирани са настилките на пл. „Тодор Кирков” и озеленено и оформено пространството около паметника.

 

Екип за управление на проекта:

инж. Николай Стоянов - Ръководител проект

Живко Йорданов - Координатор СМР

Мариета Бахова - Технически сътрудник

Диана Вълкова - Счетоводител

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч