Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОЕКТ "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА – ПЪТ LOV 2074/БЪЛГАРЕНЕ-СЕВЛИЕВО /МАЛИНОВО-СТЕФАНОВО ОТ 0+000 ДО 0+190 КМ, ОТ 1+580 КМ ДО 5+210 КМ И ПЪТ LOV 2075 /ІІІ-3505, КАЗАЧЕВО-СТЕФАНОВО/-БЪЛГАРЕНЕ-/ІІ-35/ ОТ 0+000 КМ ДО 3+200 КМ ОТ 5+065 ДО 6+560 КМ"

ÐРÐÐÐТ "РÐÐ¥ÐÐÐÐÐТÐЦÐЯ ÐÐ ÐÐЩÐÐСÐÐ ÐЪТÐÐ ÐРÐÐÐ â ÐЪТ LOV 2074/ÐЪÐÐÐРÐÐÐ-СÐÐÐÐÐÐÐ /ÐÐÐÐÐÐÐÐ-СТÐФÐÐÐÐÐ ÐТ 0+000 ÐÐ 0+190 ÐÐ, ÐТ 1+580 ÐÐ ÐÐ 5+210 ÐÐ Ð ÐЪТ LOV 2075 /ÐÐÐ-3505, ÐÐÐÐЧÐÐÐ-СТÐФÐÐÐÐÐ/-ÐЪÐÐÐРÐÐÐ-/ÐÐ-35/ ÐТ 0+000 ÐÐ ÐÐ 3+200 ÐÐ ÐТ 5+065 ÐÐ 6+560 ÐÐ"

ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013

Схема за БФП: BG161PO001/2.1-02/2007 „Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа”

Приоритетна ос 2 Регионална и местна достъпност”

Операция 2.1 „Регионална и местна пътна инфраструктура”

Продължителност на проекта: 04.06.2008 - 04.06.2010

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 4 776 929 лева

БФП: 4 775 280 лева

СЪФИНАНСИРАНЕ: 1 649 лева

 

Основна цел на проекта:

Да се подобри достъпността, взаимосвързаността и сближаването в региона чрез рехабилитация на местни пътища.

 

Дейности по проекта:

Дейност 1: Сформиране на екип и управление на проекта

Дейност 2: Реализация на мерки за осигуряване на публичност

Дейност 3: Избор на консултант за подготовка на документация за провеждане на тръжни процедури

Дейност 4: Подготовка на тръжна документация за избор на строител за пътни отсечки LOV 2074/Българене-Севлиево/Малиново-Стефаново и LOV 2075 Казачево -Стефаново/Българене

Дейност 5: Подготовка на тръжна документация за избор на строителен надзор

Дейност 6: Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на СМР

Дейност 7: Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на строителен надзор

Дейност 8: Изработване на билбордове, банер, табели за осигуряване публичност на проекта

Дейност 9: Изпълнение на строително ремонтните дейности

Дейност 10: Въвеждане на обекта в експлоатация

Дейност 11: Одит на проекта

Дейност 12: Изготвяне на финален, технически и финансов отчет по проекта и предаване на отчетите 

 

Постигнати резултати:

С реализацията на проекта е рехабилитирана 8, 515 км. общинска пътна мрежа, положени са 11 620, 38 т. асфалтобетон, ремонтирани са 5 364 метра отводнителни окопи чрез полагане на бетонови корита за облицовка, възстановени и ремонтирани са изцяло отводнителните съоръжения - 15 бр., подменени са 1 776 метра еластични огради, монтирани са 133 броя пътни знаци, положена е 4 294 м2 хоризонтална маркировка.

 

Екип за управление на проекта:

Инж. Пенка Николова - Ръководител

Надежда Стоянова - Счетоводител

Румяна Георгиева - Технически сътрудник

 

Проект „Рехабилитация на общинска пътна мрежа – Път LOV 2074/Българене-Севлиево /Малиново-Стефаново от 0+000 до 0+190 км, от 1+580 км  до 5+210 км и Път LOV 2075 /ІІІ -3505, Казачево-Стефаново/-Българене-/ІІ-35/ от 0+000 км до 3+200 Км От 5+065 до 6+560 км” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител