Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ БАЗАТА НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ОБЩИНА ЛОВЕЧ”

ÐРÐÐÐТ âРÐÐÐÐСТРУÐЦÐЯ, ÐÐÐÐРÐÐÐÐЦÐЯ Ð ÐÐÐРУÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐТРÐÐ ÐÐÐÐШÐРСÐЦÐÐÐÐÐ ÐÐТРÐÐÐÐ ÐÐЩÐÐÐ ÐÐÐÐЧâ

ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007-2013

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”

Oперация 1.1: „Социална инфраструктура”

Схема за предоставяне на БФП: BG161РО001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”

Продължителност на проекта: 03.02.2009 - 03.02.2011

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 098 668 лева

БФП: 1 098 668 лева

 

Обща цел на проекта:

Общата цел на проекта е да се подпомогне развитието на устойчиви градски центрове, които да бъдат привлекателни за населението и да бъдат двигател за повишаване на конкурентноспособността на регионите. Осигуряването  на  подходяща и  рентабилна социална инфраструктура на община Ловеч ще обезпечи  оптималното протичане на процесите в обществото  и ще отговори на  изискванията на населението на градовете и урбанизираните ареали.

 

Дейности по проекта:

Дейност 1: Сформиране на екипи за управление на проекта

Дейност 2: Реализация на мерки за осигуряване на публичност

Дейност 3: Избор на консултант за подготовка на документация за провеждане на тръжни процедури

Дейност 4: Подготовка на тръжна документация за  избор на изпълнители за доставка на оборудване, строително-монтажни дейности и за строителен надзор

Дейност 5: Провеждане на тръжни процедури за избор на строителна фирма, строителен надзор и доставчик на технологичното оборудване

Дейност 6: Изпълнение на строително-монтажните дейности

Дейност 7: Доставка и монтаж на технологично оборудване

Дейност 8: Въвеждане на обекта в експлоатация

Дейност 9: Одит на проекта

Дейност 10: Изготвяне на финален технически и финансов отчет по проекта и предаване на отчетите

 

Постигнати резултати:

С реализацията на проекта е подобрена социалната инфраструктура на три броя сгради на ДСП в Община Ловеч (Кухненски блок на ДСП гр. Ловеч, Кухненски блок на ДСП с. Дойренци, Административна сграда на ДСП кв. Вароша, гр. Ловеч). Подобрено е качеството на предлаганите социални услуги и условия за работа на персонала, чрез внедряване на ново технологично оборудване и модернизация на кухненските блокове. Увеличен е броя лица в неравностойно положение облагодетелствани от подобрената социална инфраструктура. Осигурена е достъпна архитектурна среда за лица с увреждания.

 

Екип за управление на проекта:

инж. Даниела Димитрова Иванова – Ръководител проект

Катя Маринова Колева – Михайлова - Координатор

Валентина Янкова Митева - Счетоводител проект

Минко Иванов Стойнов - Технически сътрудник

Юлияна Петрова Николова - Инвеститорски контрол

 

Проект „Реконструкция, модернизация и оборудване базата на Домашен социален патронаж - Община Ловеч“  се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч