Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОБНОВЯВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ЧИТАЛИЩА В ОБЩИНА ЛОВЕЧ”

ÐРÐÐÐТ âРÐÐÐÐСТРУÐЦÐЯ, ÐÐÐÐÐЯÐÐÐÐ Ð ÐÐÐРУÐÐÐÐÐ ÐРЧÐТÐÐÐЩРР ÐÐЩÐÐÐ ÐÐÐÐЧâ

ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007-2013

Схема за предоставяне на БФП: BG161PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”

Приоритет 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”

Операция 1.1: „Социална инфраструктура”

Продължителност на проекта: 03.02.2009 - 03.07.2010

 

обща стойност на проекта: 846 260 лева

бфп: 808 333 лева

съфинансиране: 37 927 лева

 

Обща цел на проекта:

Целта на проекта е да осигури подходяща и рентабилна културна инфраструктура и  модернизацията на културната инфраструктура, допринасящи за устойчивото развитие на Община Ловеч, повишаване качеството на живот и по-висока интеграция в градските територии. Ползите от това ще се разпространят и върху прилежащите територии и ще въздействат положително и на близки райони.

 

Обекти на интервенция:

Читалище „Зора” - кв. Продимчец

Читалище „Светлина” - с. Лисец

Читалище „Напредък” - с. Баховица

 

Дейности по проекта:

Дейност 1: Сформиране на екип и управление на проекта

Дейност 2: Реализация на мерки за осигуряване на публичност

Дейност 3: Избор на консултант за подготовка на документация за провеждане на тръжни процедури

Дейност 4: Подготовка на тръжна документация за избор на изпълнител на строително-монтажни дейности и за строителен надзор

Дейност 5: Провеждане на тръжни процедури за избор на строителна фирма/и и строителен надзор

Дейност 6: Изпълнение на строително-монтажните дейности

 Дейност 7: Въвеждане на обекта в експлоатация - „Разрешителни за ползване”- 3 броя

Дейност 8: Одит на проекта

Дейност 9: Изготвяне на финален технически и финансов отчет по проекта и предаване на отчетите

 

Постигнати резултати:

С реализацията на проекта е подобрена и модернизирана инфраструктура за извършване на културни дейности на 3 броя сгради. Подобрено е качеството на предлаганите културни услуги в градските райони. Внедрени са мерки за енергийна ефективност и е подобрена работна среда на творците и останалите заети лица в културната сфера. Осигурен е равен достъп на хората с увреждания до културни услуги.

 

Екип за управление на проекта:

инж. Николай Стоянов – Ръководител

Найден Вълчев – Координатор

Радка Кочева – Счетоводител

Инж. Теменужка Енкина – Инвеститорски контрол

 

 

 

Проект  „Реконструкция обновяване и оборудване на читалища в Община Ловеч” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч