Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОЕКТ „РЕМОНТ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА "ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ДИМОВ", ГР. ЛОВЕЧ“

 

 

ПРОЕКТ „РЕМОНТ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА "ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ДИМОВ", ГР. ЛОВЕЧ“

ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

 

Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

№ BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“

ДОГОВОР № BG16RFOP001-3.002-0023-C04/ 12.01.2017 г.

Продължителност на проекта: 30 месеца (12.01.2017 г. - 12.07.2019 г.)

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 299 980.00 лева

 

 

Резултати:

В рамките на проекта, с цел осигуряване на условия за качествено професионално образование, се извърши:

  • цялостно обновяване на образователната институция;
  • ремонт на класни стаи, кабинети, лаборатории, библиотека;
  • променено е предназначението на третия етаж от източното крило на учебната сграда в ученическо общежитие до 60 лица (обучаващи се в ПГВМ-Ловеч). Класните стаи са реконструирани в спални помещения, санитарно-хигиенни помещения и обслужващи зони.
  • ремонт и преустройство на котелно помещение;
  • ремонт на кухненски блок и столова;
  • ремонт на физкултурния салон и прилежащите към него съблекални;
  • доставка обзавеждане на общежитие и оборудване на кухненски блок.

С приключване дейностите по проекта са създадени са съвременни и модерни условия за обучение, пребиваване, отдих и спорт.

 

Екип за управление на проекта:

 

Георги Братоев - Ръководител проект

Габриела Георгиева - Координатор

Иваничка Енчева - Счетоводител

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч