Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА ЧРЕЗ ЕФЕКТИВЕН МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА НА РАЗНООБРАЗНИ И АТРАКТИВНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ“

ÐРÐÐÐТ âУСТÐÐЧÐÐРРÐÐÐÐТÐÐ ÐРТУРÐÐÐРЧРÐÐ ÐФÐÐТÐÐÐÐ ÐÐРÐÐТÐÐРРРÐÐÐÐÐÐ ÐРРÐÐÐÐÐÐРÐÐÐÐ Ð ÐТРÐÐТÐÐÐРТУРÐСТÐЧÐСÐÐ ÐРÐÐУÐТРРУСÐУÐÐâ

ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007-2013

Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”

Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”

Схема за предоставяне на БФП: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”

Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011

Продължителност на проекта: 13.08.2012 - 13.08.2014

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 380 558 лв.

БФП: 347 117 лв.

СЪФИНАНСИРАНЕ: 33 441 лв.

  

Партньори:

Община Ловеч

Община Троян

Община Летница

Община Априлци

 

Обща цел на проекта:

Общата цел на проекта е насочено към разработване и прилагане на мерки и дейности за увеличаване броя на посетителите, удължаване на техния престой в региона, увеличаване на сезонното разпределение, основано на интегрирано управление, ефективна туристическа информация и маркетинг. Проектът се основава на концепцията за оформяне на "устойчив туристически продукт", който ще допринесе за диверсификация на туристическата среда, намаляване на териториалната концентрация и разнообразяване на услугите. Установеното регионално сътрудничество между общините Ловеч, Троян, Летница и Априлци е ключов елемент за успешно позициониране на територията на националния и международни туристически пазари, предлагайки уникална смесица от културно-историческо наследство, природни и климатични дадености, самобитна етнографска среда, атракции, специални събития и др. запазвайки автентичния дух на местната общност.

 

Дейности за изпълнение по проекта:

Дейност 1: Сформиране на екип и управление на проекта

Дейност 2: Дейности за осигуряване на публичност и визуализация

Дейност 3: Подготовка на тръжна документация и провеждане на процедури за  избор на изпълнители на проектните дейности

Дейност 4: Създаване на Регионална маркетингова стратегия за развити на туризма, разработка на туристически пакети

Дейност 5: GPS картиране, видеозаснемане и създаване на рекламен филм на туристическия регион

Дейност 6: Изработване на рекламни и информационни материали

Дейност 7: Организиране на тур обиколка за промотиране на региона

Дейност 8: Участие в регионални, национални и международни борси, изложения и панаири

Дейност 9: Изследване на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности

Дейност 10: Одит на проекта

Дейност 11: Отчет на проекта

 

Постигнати резултати:

Па проекта е създаден 3D портал, който е интегриран на сайтовете на четирите общини партньори като онлайн карта. За целта са GPS картирани 52 туристически обекта на територията на туристическия регион, които са обединени в 6 тематични туристически маршрута – Природен I и II, Култура, Традиции, Поклонничество и СПА туризъм. Обектите са панорамно (360º) видео-заснети. Дигиталната електронна карта има възможност за навигация – zoom, атрибутивна информация за обектите (текст, снимки, GPS координати във формат GPX и KML, позволявайки директното им качване в автомобилните навигационни системи).  Към портала е прикачена бърза връзка за рекламния филм „Всеки се връща“, заснет по проекта. Копие на картата и рекламния филм са записани на CD и се разпространяват и като рекламен продукт. Освен отделните обекти по трасетата на маршрутите, картата дава индикации и за специални събития, провеждащи се в района, индикира за други интересни места, които могат да се видят в близост. Порталът е изработен на български език, както и на англо и рускоезични версии, импортирани върху вече изградената платформа. Обектите от регионалния туристически пакет са представени на 4 национални и 4 международни туристически борси. Проведена е регионална туристическа обиколка с представители на български и чуждестранни тур оператори, тур агенти и журналисти – общо 56 представители, на която са посетени и представени всички 52 туристически обекта на територията на общините Ловеч – Троян – Летница – Априлци. Участие в 4 национални и 4 международни туристически борси (Великобритания, Финландия, Германия и Русия), на които е рекламиран региона Ловеч-Троян-Летница-Априлци. Изработени са информационни, маркетингови и рекламни материали - туристическа карта, брошури, CD/DVD-електронната версия на GPS картирания маршрут и запис на рекламния филм, дипляни и др.

 

Екип за управление на проекта:

Кенан Терзиев - Ръководител

Дария Иванова - Счетоводител

Мариана Троанска - Координатор за Община Троян

Соня Хорозова - Координатор за Община Летница

Аделина Балджиева - Координатор за Община Априлци

 

 

Проект „Устойчиво развитие на туризма чрез ефективен маркетинг и реклама на разнообразни и атрактивни туристически продукти и услуги” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч