Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОЕКТ „ЗЕЛЕНА, ДОСТЪПНА И ПРИВЛЕКАТЕЛНА ГРАДСКА СРЕДА В ЛОВЕЧ“

ÐРÐÐÐТ âÐÐÐÐÐÐ, ÐÐСТЪÐÐÐ Ð ÐРÐÐÐÐÐÐТÐÐÐÐ ÐРÐÐСÐРСРÐÐÐ Ð ÐÐÐÐЧâ

ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007-2013

Схема за предоставяне на БФП BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда“

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска“

Продължителност на проекта: 20.05.2013 - 20.12.2015

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 7 899 529 лева

БФП: 7 184 992 лева

СЪФИНАНСИРАНЕ: 714 536 лева

 

Основна цел на проекта:

Подобрена физическа и жизнена среда в гр. Ловеч с цел осигуряване на устойчива и екологична градска среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие.

 

Дейности по проекта:

Дейност 1: Изпълнение и управление на проекта

Дейност 2: Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка

Дейност 3: Строителни и монтажни работи за благоустрояване и подобряване на физическата и жизнена среда в гр. Ловеч

Дейност 4: Строителен и авторски надзор при извършването на СМР

Дейност 5: Дейности за осигуряване на информация и публичност

Дейност 6: Независим финансов одит на проекта

 

Постигнати резултати:

Основен обект 1: „Благоустрояване и подобряване на физическата среда в ж.к. „Червен бряг“ - гр. Ловеч с цел постигане на зелена и достъпна градска среда“

1. Улична мрежа, тротоари, велоалея - Извършена е рехабилитация на уличната и алейна мрежа в целия квартал. Осигурена е общодостъпна среда - тактилни плочи, рампи, понижени тротоари. Изпълнена е двупосочна вeлоалея.

2. Площадки за игра и спорт - Изградени са 3 бр. детски площадки за игра на открито за възрастова група от 0 до 3 г., монтирани са съоръжения за игра, пясъчници и настилка от каучукови плочи.

Изградени са 2 бр. детски площадки за игра на открито за деца от 3 до 12 г. Монтирани са съоръжения и настилка от борови кори. Изградени са две площадки за фитнес на открито, игрище за бадминтон, площадка за игра на тенис на маса, многофункционално спортно игрище. Изградена е и нова скейтбордна площадка.

3. Зона и площадка за разходка на домашни любимци - Изградени са две площадки включващи и съоръжения за игра и свободно движение на животните.

4. Зона на площадка „Млад огнеборец“ - зоната е с дължина 400 м. с оборудване за реализация на две спортни дисциплини „Бойно разгръщане на състезателна пътека“ и „400 м. щафетно бягане“

5. Рехабилитирани са зелени площи, изградена поливна система и ландшафни композиционни елементи. Изградени са 4 бр. фонтанки и 15 бр. надземни пожарни хидранти.

6. Озеленяване, дървесна и храстова растителност - изпълнено е затревяване, засадени са дървета и храсти.

7. Градско обзавеждане, общодостъпна среда - Монтирано е градско обзавеждане – беседки, пейки, кошчета за отпадъци, стойки за велосипеди.

8. Улично, алейно и парково осветление - Монтирани са фотосоларни осветителни тела.

9. Коригирана е част от р. Гознишка бара.

Основен обект 2: „Възстановяване на връзката между ул. „Васил Левски” и  парк „Стратеш” -  гр. Ловеч” - Изпълнена е реконструкция на пътното платно, положени са нови бордюри, монтирана е предпазна ограда и изпълнено улично осветление.

 

Екип за изпълнение на проекта:

Инж. Величка Върбанова - Ръководител

Инж. Веселина Нановска - Координатор

Диана Вълкова - Счетоводител

Таня Иванова – Технически сътрудник

 

 

Проект „Зелена, достъпна и привлекателна градска среда в Ловеч се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч