Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПROEKT „РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОБНОВЯВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ”

ÐROEKT âРÐÐÐÐСТРУÐЦÐЯ, ÐÐÐÐÐЯÐÐÐÐ Ð ÐÐÐРУÐÐÐÐÐ ÐРУЧÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐЯ Ð ÐÐЩÐÐÐ ÐÐÐÐЧâ

ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007 - 2013

Схема за предоставяне на БФП: BG161PO001/1.101/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”

Приоритет 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” - Операция 1.1: „Социална инфраструктура”

Продължителност на проекта: 16.07.2008 - 16.05.2010

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 5 931 353 лева

БФП: 5 886 438 лева

СЪФИНАНСИРАНЕ: 44 915 лева

 

Основна цел на проекта:   

Да се подпомогне развитието на устойчиви градски центрове, които да бъдат привлекателни за населението и да бъдат двигател за повишаване на конкурентоспособността на регионите. Осигуряването на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура на община Ловеч ще обезпечи оптималното протичане на образователния процес и ще отговори на изискванията на населението и урбанизираните територии.  

 

Обекти на интервенция: 

  • Дамски и мъжки пансион на Гимназия за чужди езици „Екзарх Йосиф І”, гр. Ловеч
  • Природо-математическа гимназия, гр. Ловеч
  • СОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Ловеч

                                                                                                                             

Дейности по проекта: 

Дейност 1: Сформиране на екип;

Дейност 2: Реализация на мерки за осигуряване на публичност

Дейност 3: Избор на консултант за подготовка на документация за провеждане на тръжни процедури

Дейност 4: Подготовка на тръжна документация за избор на изпълнител за строително-монтажни дейности строителен надзор

Дейност 5: Провеждане на тръжни процедури за избор на строителна фирма и строителен надзор

Дейност 6: Изпълнение на строително-монтажни дейности

Дейност 7: Въвеждане на обектите в експлоатация – „Разрешителни за ползване”

Дейност 8: Одит по проекта

Дейност 9: Изготвяне на финален технически и финансов отчет по проекта и предаване на отчетите

 

Постигнати резултати: 

С реализацията на проекта е постигната 47, 75 % икономия на топлинна енергия. Подобрена е образователната инфраструктура в община Ловеч в 2 учебни заведения. Подобрени са битовите условия за престой на учениците в 2 пансиона. Внедрено е ново технологично оборудване и модернизация на учебните зали, подобрени са условията за работа на персонала на учебните заведения и увеличен брой ученици. Осигурена е възможност за  социално включване на лица с неравностойно положение, както и достъпна архитектурна среда за лица с увреждания.  

 

Екип за управление на проекта:

Инж. Ивелин Илиев - Ръководител

Корнелия Цанкова - Счетоводител

Найден Вълчев - Координатор

 

 

Проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на учебни заведения в Община Ловеч” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч