Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч