Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2024 Г. ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ДО СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ТЯХНОТО ТРЕТИРАНЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ЛОВЕЧ