Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Справка по чл.26, ал.5 зна за отразяване на постъпилите предложения и становища относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление на горските територии - собственост на Община Ловеч