Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Справка по чл.26, ал.5 зна за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч