Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ 2016-2020 Г.

Програмата за управление на отпадъците (ПУО) на община Ловеч 2016-2020 г. е продължение на многогодишната целенасочена и последователна политика на общината за периодично анализиране, прогнозиране и планиране на развитието на системите за управление на отпадъците в общината. Очаква се разработената програмата да окаже съществен принос за ефективно използване на ресурсите и намаляване на вредните въздействия на отпадъците върху околната среда. Основното предназначение на ПУО е да осигури практически инструмент за община Ловеч за планиране и аргументиране на най-ранен етап на необходимите ресурси, мерки и действия с цел предоставяне от общината на необходимите качествени услуги по управление на отпадъците за населението и бизнеса и да подобри управлението на отпадъците в съответствие с общоевропейската йерархия на управлението на отпадъците.

Файлове:

puo_lovech_final.pdf puo_lovech_final.pdf