Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ОБЩИНА ЛОВЕЧ"

ÐРÐÐÐТ "ÐÐÐРÐÐÐÐÐРРФУÐÐЦÐÐÐÐРÐÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐСТÐÐ ÐÐФÐРÐÐЦÐÐÐÐРЦÐÐТЪР Ð ÐÐЩÐÐÐ ÐÐÐÐЧ"

ОП "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ" 2007-2013

Приоритетна ос 3 "Популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България и осигуряване на обща и статистическа информация"

Мярка на подкрепа 3 "Функциониране на национална мрежа от областни информационни центрове за кохезионната политика в България"

Процедура № BG161PO002-3.3.02 „Изграждане и функциониране на областни информационни центрове“

Продължителност на проекта:  12.07.2011 - 12.12.2015

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 501 160 лева

БФП: 487 946 лева

СЪФИНАНСИРАНЕ: 13 213 лева

 

Обща цел на проекта:

Областен информационен център - Ловеч, част от 28-те информационни центъра на територията на РБългария, предоставя информация за Кохезионната политика на ЕС,  нейните цели и съществуващите в България възможности.

 

Дейности по проекта:

Дейност 1: Управление на проекта

Дейност 2: Създаване на информационен център

Дейност 3: Функциониране на информационния център

Дейност 4: Реализация на мерки за осигуряване на публичност

 

Постигнати резултати:

В периода на изпълнение на проекта са изпълнени СМР дейности включващи  обновяване на помещението, предоставено от Кмета на Общината и превръщането му във функциониращ Областен информационен център. Офисът се намира в гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 29, сграда Барокови къщи.

За ефективното и безпроблемно протичане на дейността на ОИЦ е доставено пълно оборудване и обзавеждане, включително и офис техника притежаваща интерфейс с многоточково докосване - Multi Touchscreen маса с вградени 4 компютъра. В офиса работи екип в състав - управител ОИЦ, експерт „Информационно обслужване и услуги“ и експерт „Комуникация, информация и услуги“. Екипът е избран след проведени конкурси, съгласно КТ и Процедура за подбор към Процедурен наръчник за работа на 28-те ОИЦ.

На територията на Област Ловеч, във всички осем общини, през целия период на изпълнение на проекта, са инициирани и осъществени различни информационни срещи, пресконференции, обучения и събития с всички целеви групи и с участието на местни медии. Лектори на част от тези събития са експерти от България, Гърция, Полша, Франция, Хърватска, Чехия и др., експерти предоставящи своя опит и добри практики от вече реализирани успешно европейски проекти в различни области на територията на техните страни.

Част от дейността на ОИЦ са и общи инициативи с Мрежата от 28-те Областни информационни центъра на територията на цялата страна. Това са спортна инициатива „Да спортуваме ЗАЕДНО“, „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020“, „Да създаваме ЗАЕДНО България 2020“ и Национална инициатива „Заедно за СЪПРИЧАСТНОСТТА“.

В рамките на проекта са изработени и разпространени брошури, филмчета, информационни бюлетини, фотокниги и рекламни материали, популяризиращи дейността на офиса в Ловеч, Мрежата от 28 – ОИЦ  и финансовата подкрепа на ЕС в инициативи и проекти на бенефициенти от региона и на територията на цялата страна.

 

Екип за управление на проекта:

Нора Петкова - Ръководител проект

Десислава Иванова - Счетоводител проект

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч