Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Публичен регистър на даренията при Община Ловеч

Публичен регистър на даренията при Община Ловеч /на основание чл. 11, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч/.