Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Първото редовно заседание на Общински съвет по наркотични вещества /ОСНВ/ към Община Ловеч се проведе на 26.01.2023 г.

ÐÑÑвоÑо Ñедовно заÑедание на ÐбÑинÑки ÑÑÐ²ÐµÑ Ð¿Ð¾ наÑкоÑиÑни веÑеÑÑва /ÐСÐÐ/ кÑм ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ñе пÑоведе на 26.01.2023 г.

На 26.01.2023 г., чрез онлайн платформа Zoom се проведе първо редовно заседание на Общински съвет по наркотични вещества /ОСНВ/ към Община Ловеч. Водещ беше Нели Патаринска – секретар на ОСНВ. На основание Правилника за организация дейността на съвета, членовете бяха предварително информирани за дневния ред и получиха материали за заседанието.

Г-жа Патаринска презентира Годишния отчет за дейността на ОСНВ и Превантивно – информационен център /ПИЦ/ за борба с наркотичните вещества за 2022 г. със снимков материал за осъществените през годината: Национални превантивни програми, местни Превантивни програми, Национални/регионални кампании, конкурси за ученици с цел превенция, обучения на младежи за превантивна работа с връстници, обучения на училищни специалисти от област Ловеч, които ще участват в  реализирането на Националните програми за превенция на употребата на наркотици, други дейности по универсална превенция, съвместни инициативи с МКБППМН, ОД на МВР, БМЧК, РЗИ, РБ “Проф. Беню Цонев“  и др.

Годишният отчет за дейността на ОСНВ и ПИЦ за 2022 г. беше приет единодушно.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч