Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Второ редовно заседание на Общински съвет по наркотични вещества /ОСНВ/

ÐÑоÑо Ñедовно заÑедание на ÐбÑинÑки ÑÑÐ²ÐµÑ Ð¿Ð¾ наÑкоÑиÑни веÑеÑÑва /ÐСÐÐ/

На 14.12.2022 г., от 15.00 ч. в залата на Община Ловеч се проведе второ редовно заседание на Общински съвет по наркотични вещества /ОСНВ/. На него присъстваха членовете на съвета, които представляват всички институции, имащи отношение по проблема „Наркотици“, както и младежи, представители на училища на територията на община Ловеч.

Заседанието откри Венцислав Христов – заместник кмет  и председател на ОСНВ, който поздрави присъстващите и пожела ползотворна съвместна работа.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Предложения за превантивни дейности от всеки член на ОСНВ Ловеч.

2. Предложения за превантивни дейности от доброволци към ПИЦ.

3. Разни

Членовете на съвета обсъдиха проект на план-график за дейността на ПИЦ за 2023, впоследствие проекта беше приет. По т.2 от дневния ред се включиха младежите – доброволци към ПИЦ, които със своята енергия, информираност и иновативност представиха нови идеи за методи и подходи за превантивна работа с деца.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч