Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Решения ОВОС

Решение № ПН 14 ЕО/2022 за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка

Относно: Да не се извършва екологична оценка на проект за "Частично изменение на Общ устройствен план на Община Ловеч и ПУП - план за регулация и застрояване за ПИ 67218.24.42, местност "Кремъка", землище на с. Слатина, Община…

Преценка ОВОС на инвестиционно предложение за „Технически проект за обект АМ „Хемус“ – Етап 1

Във връзка с чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Ловеч осигурява достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС…

Преценка ОВОС за три броя собствени (тръбни кладенци), система за капково напояване, резервоар за вода, трафопост, ограда и поставяне на преместваеми фургони и изграждане на сгради за съхранение на растителна продукция и сгради за селскостопански машини