Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Решение № ПН 14 ЕО/2022 за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка

Относно: Да не се извършва екологична оценка на проект за "Частично изменение на Общ устройствен план на Община Ловеч и ПУП - план за регулация и застрояване за ПИ 67218.24.42, местност "Кремъка", землище на с. Слатина, Община Ловеч.