Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА“

ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА“

 

Постоянният състав на Експертния съвет, управляващ Общински фонд „Култура“, обявява прием на проектни предложения за 2020 година. Съветът определи и приоритетите за финансово подпомагане за текущата година:

 

1. Опазване и популяризиране на културното наследство, в това число – електронизация на културно-историческите обекти в града;

2. Професионално изкуство;

3. Знание чрез изкуство

 

Крайният срок за подаване на предложенията е 30 март 2020 г. вкл.

Общински фонд „Култура“ е включен като раздел III в Общинския проектен фонд, приет с Решение № 937/30.04.2015 г. Фондът подпомага развитието на културата в Община Ловеч като набира, управлява и разходва средства за провеждане на националната и общинската политика в областта на културата на базата на предварително дефинирани приоритетни области в рамките на една календарна година.

За получаване на средства от Фонда могат да кандидатстват културни институти, регистрирани по ЗЗРК; читалища, регистрирани по Закона за народните читалища; образователни институции; творчески съюзи, както и граждани и групи с индивидуални творчески проекти. Средствата от Общински фонд „Култура” се предоставят при класиран проект въз основа на сключен договор, като размерът на финансовото подпомагане за проект е не повече от 80 % от общата  стойност на проекта.

За получаване на средства от Фонда, кандидатите представят попълнен формуляр за кандидатстване заедно с всички посочени приложения към него.

Документите за кандидатстване се подават в Център за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч, окомплектовани в оригинал, 1 копие на хартиен носител,  и 1 копие на електронен носител, в запечатан четливо надписан плик.

Правилникът на Общински фонд „Култура“ и необходимите документи за кандидатстване се публикуват на интернет страницата на Община Ловеч, раздел „Дейности“, „Култура“, Общински фонд „Култура“.