Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Общински конкурс за есе на тема: Историята помни. А ние? „Моята представа за съратниците и сподвижниците на Васил Левски в Ловешко”

ÐбÑинÑки конкÑÑÑ Ð·Ð° еÑе на Ñема: ÐÑÑоÑиÑÑа помни. Рние? âÐоÑÑа пÑедÑÑава за ÑÑÑаÑниÑиÑе и ÑподвижниÑиÑе на ÐаÑил ÐевÑки в ÐовеÑкоâ

ПРОГРАМА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ И ИЗЯВИ НА УЧЕНИЦИТЕ,
СВЪРЗАНИ СЪС ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ В ЛОВЕШКИТЕ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

Община Ловеч обявява Общински конкурс за есе на тема:

Историята помни. А ние?
„Моята представа за съратниците и сподвижниците на Васил Левски в Ловешко”,

(Тодор Кирков, Иван Драсов, Сем. Цвяткови, Пано Агопа“, Иванчо Колев, Анастас Хитров, Сем. Сиркови, Христо Цонев- Латинеца, Цвятко Хаджипавлов, Димитър Маринов, Васил Йонков, Димитър Пъшков, Сем. Луканови, Свещеноиконом Кръстю Никифоров)

посветен на Деня на народните будители – 1 ноември

I. Цел

1. Конкурсът има за цел да провокира мисленето на младите хора, творческата им изява и лична позиция; да насочи вниманието им към личности, посветили живота си в името на по-доброто бъдеще на България.

2. Конкурсът цели възпитаване на морални ценности, родолюбие, историческа и родова памет, национална принадлежност и самочувствие.

II. Условия за участие

1. Право на участие в конкурса имат ученици, обхванати във всички  провеждани занимания по интереси в училищата на територията на Община Ловеч, включени в Програмата за стимулиране на дейности и изяви на учениците, свързани със заниманията по интереси в ловешките училища през 2023 година.

III. Изисквания

- ясно и точно формулирана теза;
- удачно подбрани аргументи;
- личностна позиция;
- оригиналност и творчески подход към темата;
- езикова и стилистична култура;
- шрифт Times New Roman 12;
- обемът да не е повече от 2 страници формат А4;
- текстът да бъде придружен със следната информация: лично и фамилно име на автора, възраст, училище, телефон за контакт.

ІV. Критерии за оценка

· Тематична свързаност на есето
· Логическа структура на изложението
· Наличие на тези, подкрепени с аргументация
· Езиков речник и умение да бъде използван
· Правопис и пунктуация

V. Класиране и награждаване

1. Класирането ще се извърши в две възрастови групи:

- I възрастова група – от 10 до 14 години
- II възрастова група – от 15 до 19 години

2. Срок за представяне на есетата: 16.10.2023 г. Предават се в запечатан плик за Общински конкурс за есе на тема: Историята помни. А ние? „Моята представа за съратниците и сподвижниците на Васил Левски в Ловешко“ (Тодор Кирков, Иван Драсов, Сем. Цвяткови, Пано Агопа“, Иванчо Колев, Анастас Хитров, Сем. Сиркови, Христо Цонев- Латинеца, Цвятко Хаджипавлов, Димитър Маринов, Васил Йонков, Димитър Пъшков, Сем. Луканови, Свещеноиконом Кръстю Никифоров ) в Община Ловеч, Отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“, стая № 302, Албена Дунчева – мл. експерт „Култура“.

3. Награждаването ще се извърши на тържествена церемония  по повод 1-ви ноември – Ден на народните будители.

4. Класираните есета ще бъдат отличени с грамоти и атрактивни материални награди за всяка възрастова група.

За контакти и допълнителна информация тел.: 068/688292, Албена Дунчева – мл. експерт „Култура“.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител