Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ПО ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА“ – ЛОВЕЧ 2023 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСНАТА СЕСИЯ

НА ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА“ – ЛОВЕЧ

 

 

Съгласно Раздел III „Финансиране на инициативи на Общински фонд Култура“ от Правилника за функциониране на Общинския проектен фонд, приет с Решение № 937/30.04.2015 г. на Общински съвет – Ловеч, Експертният съвет на ОФ „Култура“ одобрява за финансиране следните проектни предложения за 2023 година:

  1. „Люлякова ръченица“ – VI Национален фестивал  за обработен фолклор на НЧ „Зорница 2010 – Нено Щрегарски“
  2. „ Хоро под Стратеш“- XII Фестивал за клубовете за народни хора на НЧ „зорница 2010- Нено Щрегарски“

Съгласно чл. 27 от същия раздел, в десетдневен срок от обявяване на резултатите на сайта на Община Ловеч, председателят на Експертният съвет прави предложение до кмета на Общината за сключване на договори с организациите или творците, чиито проектни предложения са одобрени.

 

За повече информация

068/ 688 292; 0897 390 773

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител