Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

На вниманието на регистрираните земеделски стопани, собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ

НА ВНИМАНИЕТО НА

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

Община Ловеч уведомява земеделските стопани, собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, че от 01.03.2024 г. започва приемът на заявления за участие в разпределението на свободни мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд, за период от 5 /пет/ стопански години, считано от стопанската 2024/2025 година.

Земеделските стопани, които желаят да кандидатстват за разпределение на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд, могат да свалят всички документи от този линк.

Заявленията, ведно с приложенията по образец, се подават до 10 март 2024 г. в „Центъра за услуги и информация на гражданите" в общинската администрация.

Към заявленията задължително се прилагат и следните документи:

  1. копие на регистрационна карта на земеделския производител/стопанин;
  2. копие на справка за животни в обект по категории, регистрирани в Интегрирана информационна система на БАБХ.

Обръщаме внимание, че заявления за предоставяне на мери, пасища и ливади по този ред, подадени след определения срок, ще останат без разглеждане.

 

С уважение,

СТРАЦИМИР ПЕТКОВ

Кмет на Община Ловеч

 

 

Списък на свободните мери и пасища от ОПФ и чл. 19 от ЗСПЗЗ за индивидуал. ползване 2024 - 2025 г. може да изтеглите от ТУК

Списък на свободните ливади от ОПФ и чл. 19 от ЗСПЗЗ за индивидуално ползване 2024 - 2025 г. може да изтеглите от ТУК

Файлове:

Уведомление Уведомление