Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОБЯВЛЕНИЕ ДО НАЕМАТЕЛИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ДО НАЕМАТЕЛИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ, ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМИТЕ МЕСЕЧНИ ВНОСКИ ЗА НАЕМ/ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА СРОК ОТ ДВА МЕСЕЦА

СЛЕД ОТМЯНА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО  НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА С РЕШЕНИЕ ОТ 13.03.2020 Г.

НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

Община Ловеч уведомява наемателите/ползвателите на общински нежилищни имоти, че със заповед №З-1028/30.06.2020 г. на кмета на Община Ловеч е назначена комисия, която да разглежда подадени заявления от наемателите и ползвателите на общински нежилищни имоти на територията на община Ловеч за намаляване или освобождаване от заплащане на дължимите месечни вноски за наем/обезщетение за срок от два месеца след отмяна на извънредното положение, обявено на територията на страната с решение от 13.03.2020 г.  на Народното събрание на Република България.

Заявленията за освобождаване от заплащане или намаляване на дължимите месечни вноски за наем/обезщетение се подават по образец в „Центъра за услуги и информация на граждани” в сградата на Община Ловеч, чрез лицензиран пощенски оператор или на електронен адрес: obschtina@lovech.bg, окомплектовани с изискуемите документи, в определените в заявлението срокове.