Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

СЪОБЩЕНИЕ ДО НАЕМАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОТНОСНО ГОДИШНАТА ИНФЛАЦИЯ ЗА ДЕКЕМВРИ 2019 Г. СПРЯМО ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО НАЕМАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОТНОСНО ГОДИШНАТА ИНФЛАЦИЯ ЗА ДЕКЕМВРИ 2019 Г. СПРЯМО ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

 

 

Община Ловеч уведомява наемателите на общински нежилищни имоти, че според официално представената информация от Националния статистически институт (НСИ), годишната инфлация за декември 2019 г. спрямо декември 2018 г. е 3,8%.

Съгласно Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч, размерът на наемната цена, за срока на договорите, се увеличава ежегодно с официалния инфлационен индекс на потребителските цени за периода, публикуван от НСИ, считано от 01 април.

Дължимите месечни наемни цени по сключените договори за отдаване под наем на общински нежилищни имоти се индексират с 3,8%, считано от 01.04.2020 г. Същите се заплащат на Община Ловеч съобразно договорените срокове.