Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Заповед № РД-04-183-39 / 17.12.2019 г. на областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч

Относно: Разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Горно Павликене, ЕКАТТЕ 16883, гр. Ловеч.