Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Секретар

Име и фамилия: Даниела Цанова
Телефон: 068 / 688 255
е-mail: daniela.canova@lovech.bg 
Стая: 207

 

 

ФУНКЦИИ И ПРАВОМОЩИЯ

 

Секретарят на общината е висш държавен служител, който се назначава от кмета на общината.

Секретарят на общината е лице с висше образование.

Секретарят на общината не може да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, ликвидатор или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации.

Секретарят на общината осъществява административното ръководство на администрацията, координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законовите разпореждания на кмета на общината.

Организира и контролира изпълнението на дейностите, свързани с прилагането на Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Административнопроцесуалния кодекс, Закона за защита на личните данни, Закона за достъп до обществена информация и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхното приложение.

Секретарят на общината организира и отговаря за:

1. Дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;

2. Деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;

3. Дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;

4. Разгласяването и обнародването на актовете на Общинския съвет и на кмета на общината;

5. Работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;

6. Поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми.

Организира процеса по определяне на годишните цели на изпълнението на общинската администрация и системата от индикатори за измерването им и осигурява запознаването на структурните звена в общината с тях.

Съгласува разработените проекти на годишни планове за дейността на структурните звена в общинската администрация.

Организира процеса по оценяване на служителите в общинската администрация, съгласно Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация.

Ръководи и контролира процедурите по разработване и изменение на длъжностните характеристики на служителите от общинската администрация.

Утвърждава длъжностните характеристики на служителите в общинската администрация, съгласно нормативните изисквания.

Организира процеса за обучение на служителите от общинската администрация.

Координира и контролира прилагането на Процедурния наръчник на Община Ловеч.

Изпълнява задълженията на упълномощен представител на ръководството при прилагане стандартите на ISO 9001:2015, 14001:2015.

Организира реда за изпращането на Общинския съвет на административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в 3-дневен срок от издаването или подписването им.

Осъществява текущ контрол, подпомага и координира процеса на подготовка на информацията за изпълнение на решенията на Общински съвет, като периодично подготвя информация за кмета на общината.

Изпълнява и други функции, възложени му със заповед на кмета на общината, със закон или с друг нормативен акт.

Секретарят на общината отговаря за дейността на Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване”, Отдел “Гражданска регистрация и административно обслужване” и отдел „Административно осигуряване на Общински съвет“.