Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч с етикет "Ефективен CAF потребител", сертификатът бе връчен на Кмета Корнелия Маринова

Община Ловеч е удостоена с етикет „Ефективен CAF потребител“ от Националния CAF ресурсен център към Института по публична администрация за правилно и качествено прилагане на модела.  Сертификатът бе връчен лично на кмета Корнелия Маринова от Павел Иванов, изпълнителен директор на Института по публична администрация, на тържествена конференция в столицата на 25 ноември 2022 г.  

„Етикетът  е доказателство, че сме изпълнили изискванията за правилно провеждане на самооценката по този модел. Изказвам благодарност към всички служители от Общинска администрация – Ловеч, които със своята целеустремена работа допринесоха за удостояването с етикета „Ефективен CAF потребител“. Благодаря и на екипа на Ресурсния център по CAF при Института по публична администрация. През целия процес те ни мотивираха, консултираха и подкрепяха да работим с усърдие по поставената предизвикателна задача. Благодарим за възможността да бъдем в „голямото семейство на CAF организациите“, да се запознаем и обменим добри практики и да създадем устойчиви и ползотворни партньорства“, каза кметът Корнелия Маринова.

Общата рамка за оценка – CAF (Common Assessment Framework) е европейски инструмент за управление на качеството, разработен от публичния сектор за публичния сектор. Основната цел е подобряване качеството на управление и работа в публичната администрация. Моделът e базиран на самооценка на институцията, в която тя идентифицира силните си страни, посочва областите за подобрение и дефинира нужните стратегически мерки за организационно усъвършенстване.

Непрекъснатото подобрение на управлението и качеството на административната дейност е в изпълнение на Споразумение за сътрудничество с Института по публична администрация, при реализация на Проект BG05SFOP001-2.014-0001 „Въвеждане на общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ 2019-2021, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

В Община Ловеч се прилага най-новата (пета) версия на модела – CAF 2020 – разработена от международната CAF група (националните CAF кореспонденти и експерти на държавите – членки на Европейския съюз) заедно с Европейския CAF ресурсен център към Европейския институт по публична администрация, Маастрихт.

Като най-нова версия на модела CAF 2020 обръща специално внимание на важни аспекти на съвременната публична администрация като дигитализацията, гъвкавостта, устойчивостта, разнообразието и иновациите, сътрудничеството с гражданското общество.

Въвеждането на модела CAF в Община Ловеч обединява усилията на ръководството и служителите. Сформиран е екип от 12 служители, включени са служители на ръководни длъжности и такива на експертно ниво от различни структурни звена, за да може чрез изследване да се обхване цялостната дейност на администрацията.

Изготвен е Доклад за самооценка, в който са идентифицирани  168 силни страни и 58 области за подобрение. Предложени са 74 идеи за мерки за подобрение, които могат да служат като индикация за изготвянето на Плана за подобрение. Срокът за изпълнение на дейностите по плана е 2 години, включващ 2022 – 2024 година. Процедурата по въвеждането на модела CAF в Община Ловеч приключи успешно на 19.09.2022 г. с извършването на външна оценка по прилагането на Модела от независим оценител.