Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Социални дейности и здравеопазване

2391- ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО, УЧРЕДЕНО ПО РЕДА НА ЧЛ. 155 ОТ СК И ПО ПРАВО – ПО ЧЛ. 173 ОТ СК

Правно основание: Семеен кодекс, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч    

3.Правилник за организация и реда на работа на Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в община Ловеч

Предмет: Чл. 1. С този правилник се определят органите, реда и условията по финансово подпомагане за изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодието на семейства и лица с репродуктивни проблеми, живеещи на семейни…

4049-1 Заявление-декларация за картотекиране на граждани за настаняване под наем в общински социални жилища

Характеристика: Услугата се извършва в Община Ловеч. Картотекирането на нуждаещите се от общински социални жилища граждани и желаещи да бъдат настанени в тях, се извършва въз основа на Заявление-декларация по образец и…