Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

4049-1 Заявление-декларация за картотекиране на граждани за настаняване под наем в общински социални жилища

Характеристика: Услугата се извършва в Община Ловеч. Картотекирането на нуждаещите се от общински социални жилища граждани и желаещи да бъдат настанени в тях, се извършва въз основа на Заявление-декларация по образец и прилагане на  изискуемите документи.

Заявлението-декларация се подава до Изпълнителя/Оператора на обществената услуга „Настаняване в социални жилища на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение“ , като се подписва от всички пълнолетни членове на семейството, пред оторизиран служител на общинската администрация.

 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Наредба за общинските жилища в Община Ловеч - чл. 104, ал. 1       

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч – чл. 47

 

Място на заявяване на услугата

- В Център за услуги и информация на гражданите, в сградата на Община Ловеч,

   ул. „Търговска” № 22, партерен етаж, тел. 068/688-384

 

Изискуеми документи и образци:

1. Удостоверение от Агенцията по вписванията по постоянен, настоящ адрес и  месторождение за не/прехвърлени жилищни (вилни) имоти на други лица за последната година;

2.  Удостоверение от Дирекция „Местни приходи” от общините по постоянен, настоящ адрес и по месторождение за притежаваните недвижими имоти;

3.   Удостоверение от Дирекция „Местни приходи” Община Ловеч за липса на задължения към общинския бюджет и Удостоверение от НАП за липса на задължения към държавния бюджет;

4. Удостоверение от Общинска служба по земеделие или Агенция по геодезия, картография и кадастър по месторождение за притежаване на земеделски земи и гори;

5.   Документ, удостоверяващ доходите на семейството за последните 12 месеца;

6.   Документ от Бюро по труда за регистрация като безработен;

7.   Решение на НЕЛК, ТЕЛК за определяне степента на нетрудоспособност;

8.   Декларация за неполучаване на трудови и нетрудови възнаграждения;

9.   Договор за свободен наем;

10. Лична карта /за справка /

 

Вид на услугата и такса за предоставянето й:

Вид услуга

Срок за изпълнение

Такса

Код за вид плащане

Обикновена

 - До 31 декември на текущата година се подават    документите за картотекиране.

 - Сроковете за изпълнените са съгласно процедурата  по чл. 103 от Наредба за общинските жилища в Община Ловеч.

 

1.50 лв.

 

448007

 

Начин на плащане:

  • На каса в ЦУИГ на Община Ловеч
  • Банков превод
  • Чрез POS терминал

 

Банкова сметка на Община Ловеч

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

IBAN BG 25 FINV91508416731095

BIC - FINVBGSF

 

Код за плащане: Изписва се кодът, посочен в таблицата, вид плащане.

 

При попълване на платежния документ като основанието да се запише име на задълженото лице и вид на услугата.

Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението за извършване на административна услуга.

 

Място на получаване на услугата:

- Лично срещу подпис

- Срещу разписка от куриерска служба

 

Община Ловеч е Администратор на лични данни. Предоставените от заявителя лични данни, при условията на чл. 19 от Закона за защита на личните данни, се събират и обработват за нуждите на административната услуга. В хода на цялата процедура заявителят има правото на достъп до личните си данни. По негово искане данните могат да бъдат коригирани. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условия на закона. Непредставянето на личните данни, които се изискват от закон, може да доведе до прекратяване на процедурата по предоставяне на административната услуга.

С подаването на Заявление-декларация за картотекиране на граждани за настаняване под наем в общински социални жилища, заявителят прилага собственоръчно подписана Декларация за поверителност за събиране, съхраняване и обработване на лични данни от Община Ловеч.