Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

2391- ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО, УЧРЕДЕНО ПО РЕДА НА ЧЛ. 155 ОТ СК И ПО ПРАВО – ПО ЧЛ. 173 ОТ СК

Правно основание: Семеен кодекс, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч

Необходими документи:

1.    Декларация по чл. 158 СК (по образец) - .... бр.                                                                                                        

Срок за изпълнение: 
•    за обикновена услуга -30 дни,
Такса: 10 лв.
•    за бърза  услуга - 7 дни, 
Такса: 25 лв.

Не се таксува:Издаване на удостоверение за настойничество/попечителство, когато е учредено на малолетни и непълнолетни лица и в случаи на упражняването му служебно или по закон от ръководители на социални заведения към Община Ловеч.

Място на заявяване и получаване на услугата: ЦУИГ, ул. „Търговска” № 22