Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

2.СДЗ_02 Отпускане на еднократна финансова помощ

Правно основание: Правилник за реда и начина на отпускане на еднократна финансова помощ в Община Ловеч

Необходими документи:

       1.    Декларация /Приложение 2/.
       2.    Експертно решение от ТЕЛК/РЕЛК, епикриза, становище от надлежно медицинско лице за наличието  на основание на отпускане на помощ /в случаи, които касаят  удостоверяване на здравословен проблем/.
       3.    Служебна бележка за получени суми по видове социални помощи от Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Ловеч.
       4.    Документ, удостоверяващ, наличие на природно бедствие, авария или пожар, констатирани от надлежно лице /в случаите при природно бедствие, аварии, пожари и др./.
       5.    Документ за собственост на жилището /в случаите при бедствие, аварии, пожари и др./.
       6.    Медицински документи, удостоверяващи стерилитет - епикризи или медицински картони, протоколи и др. /в случаите, касаещи лица с репродуктивни проблеми/.
       7.    Други:
Безплатна услуга

Място на заявяване и получаване на услугата: ЦУИГ, ул. „Търговска” № 22