Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Социални услуги

Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с психични разстройства

  Социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“, е разкрита с Решение № 866 от 27 април 2023 година на Общински съвет – Ловеч като делегирана от държавата дейност,…

Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст

Услугата цели създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ и ефективна защита на децата в тяхното израстване като независими възрастни, подкрепа за усвояване на умения за самостоятелен живот и успешна социална интеграция.…

Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 години

НЖ е социална услуга в общността от резидентен тип, която цели подкрепа на индивидуалното развитие и усвояване на умения за самостоятелен живот на лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция за деца…

Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства

Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства е социална услуга в общността, която цели задоволяване на ежедневните здравни и рехабилитационни потребности на деца и младежи с увреждания.…