Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства

 

 

Считано от 03.09.2021 г., след приключване на Проект № BG05M9OP001-2.019-0012-C02 „Подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в гр. Ловеч“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съгласно Закона за социалните услуги, в община Ловеч е разкрита социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ която се финансира от държавния бюджет.

Целева група: Потребители на услугата са деца и младежи с различни видове увреждания: двигателни, зрителни, ментални и множествени и др. и техните семейства.

Капацитет:  30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги

Адрес: гр. Ловеч, ж.к. „Здравец“ № 41, ет. 1

Тел: 068/604 487, E-mail: dcpdmuts_lovech@abv.bg

Управител: Мария Недялкова

Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства е социална услуга в общността, която цели задоволяване на ежедневните здравни и рехабилитационни потребности на деца и младежи с увреждания. Услугата подкрепя социалното, образователното и културното развитие на своите потребители и подпомага техните семейства в грижата за тях. Предоставят се следните дейности: рехабилитация и кинезитерапия на потребителите, съобразена със заболяванията на потребителите; психологична интервенция на потребителите-фамилна и индивидуална психотерапия; сензорна терапия, логопедични занимания, диагностика, превенция, корекция, рехабилитация и консултативна дейност на езиково-говорни нарушения; педагогическа подкрепа за възпитание и обучение; свободни дейности-рисуване, занимателни игри, развитие на различни навици и умения за живот чрез работа в ателиета и свободни занимания; работа с родители–организиране и провеждане на групови срещи с родители; терапия с дейности от ежедневието и самообслужването, създаване на хигиенни навици и грижи за тялото, умения за самостоятелно хранене, хигиена на облеклото и личното пространство, умения за самостоятелно домакинстване, ориентиране и придвижване на улицата, пазаруване и др.