Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

НАБЛЮДАВАНО ЖИЛИЩЕ

Социалната услуга Наблюдавано жилище е възложена с Договор № ДВ 421 от 23.09.2014 г. за управление на Сдружение „Граждански инициативи – гр. Ловеч“ след проведена процедура по чл. 37 от ППЗСП

Целева група: Лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция, преходно жилище или защитено жилище и им предстои да водят независим начин на живот. Лица в риск от общността в трудоспособна възраст, които нямат семейства или не получават семейна подкрепа и се нуждаят от професионална помощ в прехода към самостоятелен живот

Капацитет: 4 места

Дейности: Подкрепа на настанените в наблюдаваното жилище младежи при формиране на социални умения за самостоятелен живот, умения за комуникация с институции при намиране на работа, представяне пред работодател, подготовка за напускане на жилището

Потребителите на социалната услуга "Наблюдавано жилище" заплащат такса в размер на 30 % от доходите си, съгласно тарифата за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет.

Адрес: гр. Ловеч,

ж.к..“Здравец“ № 203, вх.В, ап.18

тел: 068/ 602 928