Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 години

 

Считано от 03.09.2021 г., след приключване на Проект № BG05M9OP001-2.019-0012-C02 „Подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в гр. Ловеч“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съгласно Закона за социалните услуги, в община Ловеч е разкрита социалната услуга „Наблюдавано жилище“  която се финансира от държавния бюджет.

Целева група: младежи от 18 до 21 години, които напускат резидентна услуга за деца и им предстои да водят независим начин на живот

Капацитет:  6 места

Адрес: гр. Ловеч, ж. к. „Здравец“, бл. 203, вх. А, ет. 2, ап. 3

E-mail: nabliudavano_lovech@abv.bg

Тел: 068/ 604 486

Управител: Светла Пенкова

 

НЖ е социална услуга в общността от резидентен тип, която цели подкрепа на индивидуалното развитие и усвояване на умения за самостоятелен живот на лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция за деца и им предстои да водят независим начин на живот. Формата на грижа от резидентен тип осигурява среда за живот, която е здравословна и терапевтична и отговаря на индивидуалните потребности на младежите, подкрепени от екип от професионалисти. Услугата е насочена към младежи, навършили 18 г., които напускат специализирани институции и младежи в риск от общността, които нямат семейства или не получават подкрепа от семейството си и които се нуждаят от помощ за постигане на социална интеграция и професионална реализация по пътя им към самостоятелен живот.